Polityka prywatności do wiadomości klientów i interesantów

A.    Administrator

W rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) administratorem jest firma

Elatec GmbH

Zeppelinstr. 1

82178 Puchheim, Niemcy

Telefon: +49 89 552 9961 0

Faks: +49 89 552 9961 129

E-mail: info-rfid@elatec.com

(zwana dalej Elatec).

Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych wyznaczonego przez administratora:

datenschutz@hjp.de

Telefon: 06841 9816 0

Faks: 06841 9816 29

Ze wszystkimi pytaniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, oraz wykonywania Państwa praw wynikających z rozporządzenia RODO mogą się Państwo zwracać do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

B.    Cele i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w ramach naszych relacji z klientami, jeżeli jest to niezbędne w związku z zawarciem, wykonaniem lub przygotowaniem umowy. Stosowną podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, o ile w firmie Elatec wykonujemy takie operacje przetwarzania, w przypadku których konieczne jest wyrażenie przez Państwa zgody na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tak jak ma to miejsce w przypadku takich operacji przetwarzania, w ramach których w celu dostarczenia towaru lub realizacji innej usługi lub świadczenia wzajemnego przetwarzanie danych jest konieczne, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również takich operacji przetwarzania, które są konieczne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku otrzymania zapytań od klientów lub interesantów na temat naszych produktów lub usług. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo musi wypełnić obowiązek prawny, w związku z którym konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, na przykład w celu wywiązania się z zobowiązań podatkowych, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dodatkowo operacje przetwarzania mogą być realizowane na podstawie wyrażonej zgody na mocy art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jest to możliwe w przypadku operacji przetwarzania, w ramach których przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów firmy Elatec lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli nawiążą Państwo z nami kontakt (np. poprzez formularz kontaktowy, wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną, rozmowę telefoniczną lub poprzez media społecznościowe), dane użytkownika będą przetwarzane w celu przygotowania odpowiedzi na zapytanie i ich usunięcia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane użytkownika mogą być przechowywane w systemie zarządzania kontaktami z klientem („systemie CRM”) lub w zbliżonej formie organizacji komunikacji.

C.    Przetwarzane kategorie danych osobowych

Firma Elatec przetwarza Państwa dane osobowe, które mają związek ze stosunkiem umownym. Ma to również zastosowanie do danych interesantów, którzy zostają o tym poinformowani przez firmę Elatec w związku z możliwością realizacji usługi. W odniesieniu do kategorii danych osobowych w ramach przetwarzania danych w firmie Elatec może chodzić o informacje ogólne (np. imię, nazwisko, adres i dane kontaktowe), komunikację związaną z umową lub o dotychczasową historię zawierania umów.

D.   Źródła przetwarzanych danych

Dane pozyskujemy z reguły bezpośrednio od Państwa. Ma to miejsce na przykład wtedy, gdy przekazują nam Państwo swoją wizytówkę lub podają nam Państwo swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Pośrednie pozyskanie danych osobowych ma miejsce wtedy, gdy dane osobowe klientów są nam przekazywane przez stronę trzecią. Ma to miejsce na przykład wtedy, gdy osoba kontaktowa z przedsiębiorstwa, które jest naszym klientem, zostaje wskazana przez przedsiębiorstwo, będące naszym klientem. W poszczególnych przypadkach przetwarzane mogą być także udostępnione przez Państwa publicznie informacje, dotyczące Państwa pracy zawodowej, które można pobrać np. z profilu w zawodowych mediach społecznościowych lub z firmowej witryny internetowej. W przypadku przekazywania nam danych od stron trzecich należy upewnić się, że są Państwo uprawnieni do przekazywania takich danych i że osoby, których dane dotyczą, wyraziły niezbędne zgody na przetwarzanie przez nas tych danych w rozumieniu niniejszej polityki prywatności.

E.    Kategorie odbiorców

Firma Elatec może przekazywać Państwa dane osobowe przedsiębiorstwom należącym do jej grupy przedsiębiorstw w rozumieniu art. 4 nr 19 RODO, o ile jest to dopuszczalne w ramach przedstawionych powyżej celów i podstaw prawnych. Ponadto dane osobowe przetwarzane będą na nasze zlecenie na podstawie zawartych umów zgodnie z art. 28 RODO, w szczególności przez dostawców usług hostingowych lub systemów CRM.

W ramach organizacji Elatec Państwa dane będą przekazywane do działu handlowego i działów odpowiedzialnych za realizację umów.

F.     Usunięcie Państwa danych osobowych

Firma Elatec gromadzi Państwa dane osobowe, dopóki jest to konieczne w rozumieniu ustawy lub gdy ustawa określa termin przechowywania danych. Klienci nieaktywni oraz nieaktywne konta klientów będą systematycznie usuwane z systemu. O ile usunięcie zgromadzonych danych osobowych nie jest możliwe ze względu na sprzeczne z tym ustawowe zobowiązania do przechowywania danych, dane zostaną zablokowane. W pierwszym etapie zablokowanie może nastąpić w drodze poleceń służbowych, zabraniających pracownikom pobierania danych i ich wykorzystywania.

G.   Przekazywanie do krajów trzecich

Nie jest planowane przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich.

H. Biuletyn

Do rejestracji na nasz biuletyn wykorzystujemy tzw. procedurę double opt-in (z ang. procedura podwójnej zgody). Oznacza to, że po zarejestrowaniu się na biuletyn na podany adres e-mail wysyłamy Państwu wiadomość, w której prosimy o potwierdzenie chęci otrzymywania biuletynu. Jeżeli nie potwierdzą Państwo swojej rejestracji, Państwa dane zostaną zablokowane i ostatecznie automatycznie usunięte. Ponadto każdorazowo zapisujemy używane przez Państwa adresy IP oraz godziny rejestracji i potwierdzenia rejestracji. Ma to na celu weryfikację Państwa rejestracji i w razie potrzeby wyjaśnienie potencjalnego nadużycia Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO). Po potwierdzeniu rejestracji będziemy przechowywać Państwa adres e-mail w celu wysyłki biuletynu. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. a rozporządzenia RODO. W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę na wysyłanie biuletynu i zrezygnować z jego otrzymywania. Mogą Państwo wycofać zgodę poprzez kliknięcie łącza umieszczonego w każdej wiadomości e-mail z biuletynem, za pośrednictwem naszej strony internetowej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub poprzez wysłanie wiadomości na adres kontaktowy podany w stopce redakcyjnej strony internetowej. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na to, że w ramach wysyłki biuletynu analizujemy Państwa zachowanie jako użytkowników. W tym celu w wysyłanych wiadomościach e-mail zawarliśmy tzw. sygnały nawigacyjne (ang. web beacons) lub piksele monitorowania (ang. tracking pixel), które są plikiem obrazu złożonym z jednego piksela i są zapisywane na naszej stronie. Do przeprowadzenia analizy zestawiamy podane Państwu dane oraz sygnały nawigacyjne z Państwa adresem e-mail i indywidualnym identyfikatorem. Na podstawie tak pozyskanych danych tworzymy profil użytkownika, aby dopasować biuletyn do Państwa indywidualnych zainteresowań. Rejestrujemy przy tym, kiedy czytają Państwo nasz biuletyn oraz które łącza Państwo klikają, i na tej podstawie wnioskujemy, czym się Państwo interesują. Te dane porównujemy z tym, jakie działania podejmują Państwo na naszej stronie internetowej.

I. Inne sposoby przetwarzania danych do celów reklamowych

Wykorzystujemy Państwa dane do informowania Państwa o naszych produktach i usługach. W ramach naszych działań marketingowych możemy przedsiębrać takie środki jak wykorzystywanie danych do kontaktowania się z Państwem w celach reklamowych, zapisywanie danych, porównanie adresów, selekcja lub ocena reklam. W celach kontaktowych wykorzystujemy dane kontaktowe, które zostały nam udostępnione, a sam kontakt może odbywać się za pośrednictwem mediów elektronicznych (również mediów społecznościowych), pocztą, telefonicznie, a także osobiście.

J.   Jakie prawa Państwu przysługują?

Jako klientom przysługują Państwu zależnie od sytuacji poniżej opisane prawa. W celu skorzystania z nich mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z firmą Elatec lub pełnomocnikiem ds. ochrony danych, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych:

Informacja: Przysługuje Państwu prawo do otrzymania informacji o Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Elatec oraz prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych i/lub kopii tych danych. Uwzględnione są tu informacje o celu wykorzystywania danych, ich kategoriach, odbiorcach i osobach posiadających uprawnienia do dostępu do danych, jak i — o ile jest to możliwe — planowanym czasie gromadzenia danych lub — o ile nie jest to możliwe — kryteriach ustalania okresu przechowywania;

Sprostowanie, usunięcie i ograniczenie przetwarzania: Przysługuje Państwu prawo żądania od firmy Elatec niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych. Uwzględniając cele przetwarzania przysługuje Państwu prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych — także poprzez złożenie uzupełniającego oświadczenia.

Prawo sprzeciwu: O ile przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ustęp 1 lit. f RODO, przysługuje Państwu prawo zgłoszenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji, w której Państwo się znajdują. W takiej sytuacji zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że firma Elatec wskaże obowiązujące i zasługujące na ochronę przyczyny przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo odwołania: Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do odwołania zgody w każdej chwili, co nie narusza zgodności z prawem przetwarzania dokonywanego na podstawie udzielonej zgody do chwili jej odwołania. W tym celu mogą Państwo skontaktować się z nami lub naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych w każdej chwili, korzystając z podanych wyżej danych kontaktowych.

Prawo do usunięcia danych osobowych: Przysługuje Państwu prawo żądania od firmy Elatec niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących Państwa, a firma Elatec jest zobowiązana do niezwłocznego usunięcia danych osobowych, o ile zaistnieje jedna z podanych przyczyn:

  • Dane osobowe nie są konieczne do celów, dla których je gromadzono lub przetwarzano w inny sposób
  • Zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie istnieją żadne nadrzędne i uzasadnione przyczyny ich przetwarzania.
  • Usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji zobowiązań prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, któremu podlegamy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji zobowiązania wynikającego z umowy, która wymaga przetwarzania zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Przysługuje Państwu prawo do żądania od firmy Elatec ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy zaistniała jedna z poniższych przesłanek:

  • Zakwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, które Państwa dotyczą, i to na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwią się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • Firma Elatec nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec Państwa sprzeciwu.
  • Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli zażądali Państwo ograniczenia przetwarzania, przed jego uchyleniem poinformujemy Państwa o tym.

Prawo wniesienia skargi: Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, narusza rozporządzenie RODO. Mogą się Państwo zwrócić również do pełnomocnika ds. ochrony danych firmy Elatec. Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych:

datenschutz@hjp.de

Telefon: 06841 9816 0

Faks: 06841 9816 29

I.       Wymóg udostępniania danych osobowych

Udostępnienie danych osobowych nie jest wymagane przepisami ustawy ani umową, nie są Państwo także zobowiązani do udostępniania danych osobowych. Jednakże udostępnienie danych osobowych w celu zawarcia umowy z nami jest konieczne. Oznacza to, że o ile nie udostępnią nam Państwo danych osobowych, nie wstąpimy z Państwem w stosunek umowny. O ile nie doszło jeszcze do zawarcia umowy postępujemy zgodnie z zasadą gromadzenia możliwie małej ilości danych. Niemniej jednak niezbędne jest pewne minimum danych kontaktowych, abyśmy mogli dostarczyć Państwu oczekiwane informacje dotyczące naszych produktów i świadczyć nasze usługi.

J.      Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji

 

Nie zachodzi proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO.