Oświadczenie o ochronie danych osobowych na witrynie internetowej

https://www.elatec-rfid.com/

 

A.    Cele ochrony danych osobowych

Staramy się o długotrwałe zatrudnianie naszych pracowników/pracownic oraz stałe wysokie zadowolenie naszych Klientów/Klientek. W związku z tym szczególne znaczenie ma dla nas tworzenie zindywidualizowanych relacji z klientami i dlatego też wszelkie dalsze cele naszej firmy ustalamy pod tym kątem. Istotna część tych relacji opiera się na zaufaniu. W związku z tym opowiadamy się za całkowitą ochroną prywatności i prawem do ochrony danych osobowych. Naszym celem jest oferowanie pracownikom, Klientom oraz osobom odwiedzającym bezpiecznego i pozbawionego ryzyka serwisu.

Aby zapewnić przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zgodzie z podstawami prawnymi, nasze procesy i warunki techniczne są zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, Federalną ustawą o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz) oraz innymi dotyczącymi zagadnienia ustawami. W szczególności nie powinny być gromadzone inne dane osobowe niż te, które są konieczne do danego celu, oraz zapewnione powinno być proste korzystanie z praw należnych osobom, których dane dotyczą.

Niniejsze oświadczenie dotyczy przetwarzania danych osobowych w ramach naszej oferty internetowej. Mimo że podjęliśmy działania organizacyjne i techniczne mające na celu zapewnienie możliwie kompletnej ochrony oferty, nie da się oczywiście całkowicie wykluczyć wystąpienia w elektronicznych kanałach komunikacyjnych luki bezpieczeństwa. Z tego powodu osoby odwiedzające witrynę internetową mogą pozyskiwać informacje o nas i przekazywać nam informacje w inny sposób.

B.    Skrócone zestawienie przetwarzania

Powstające wskutek odwiedzenia przez Państwo naszej oferty internetowej dane dotyczące użytkowania oraz komunikacji są u nas przetwarzane w celu prezentacji tej oferty internetowej. Nie ma miejsca wykorzystanie wykraczające poza ten zakres. Dodatkowe procesy przetwarzania mogą następować przez połączone oferty stron trzecich, które stosujemy w celu poprawy prezentacji albo funkcjonalności tej oferty internetowej.

C.    Pojęcia

Dane osobowe

Dane osobowe są to wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej albo możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej zwanej „osoba, której dane dotyczą”). Za możliwą do zidentyfikowania uważa się taką osobę fizyczną, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności za pomocą przyporządkowania do: oznakowania takiego jak nazwisko, numeru identyfikacyjnego, danych lokalizacji, identyfikatora online albo jednej cechy albo kilku cech szczególnych, będących wyrazem tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej albo społecznej tej osoby fizycznej.

Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Administrator albo podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie

Administrator albo podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

Strona trzecia

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które — z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego — mogą przetwarzać dane osobowe.

Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Dane dotyczące zdrowia

Dane dotyczące zdrowia oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej — w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej — ujawniające informacje o stanie jej zdrowia.

D.   Informacje ogólne

Administrator

W rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) administratorem jest:

Elatec GmbH

Zeppelinstr. 1

82178 Puchheim, Niemcy

Telefon: +49 89 552 9961 0

Faks: +49 89 552 9961 129

E-mail: info-rfid@no-spam-pleaseelatec.com

 

Pełnomocnik ds. ochrony danych

Kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych jest możliwy pod:

datenschutz@no-spam-pleasehjp.de

Telefon: 06841 9816 0

Faks: 06841 9816 29

Nasz pełnomocnik ds. ochrony danych pomoże Państwu szybko i w nieskomplikowany sposób w przypadku pytań albo dochodzenia Państwa praw jako osób, których dotyczą dane.

Rodzaj i zakres przetwarzanych danych

Zasadniczo są przetwarzane dane dotyczące korzystania (na przykład odwiedzone witryny internetowe, godziny korzystania) i dane dotyczące komunikacji (na przykład informacje o przeglądarkach, adresy IP).

Przeglądarka i dane serwera

Proszę pamiętać, że przy zwykłym korzystaniu z witryny internetowej Państwa przeglądarka przekazuje nam informacje. Celem tego jest umożliwienie Państwu odwiedzenie witryny internetowej od strony technicznej. Dane są potrzebne do uruchomienia informacji. Rodzaj przekazywanych informacji zależy więc także od Państwa ustawień i wymogów technicznych. Przy pobieraniu danych z naszej oferty internetowej jest możliwe zatem zbieranie następujących danych:

 • adres IP,
 • godzina pobierania informacji,
 • otwarta strona albo nazwa otwartego pliku (URL),
 • informacje o stanie (np. kody błędów),
 • przetransferowana ilość danych,
 • informacje dotyczące przeglądarki (użyta przeglądarka, system operacyjny, ustawienia językowe itd.).

Dane te są używane do celów statystycznych i związanych z bezpieczeństwem. Dane nie są przekazywane stronom trzecim. Ta oferta internetowa nie wykorzystuje żadnych technik, których celem jest analiza zachowań pojedynczych użytkowników przy korzystaniu z niej. Nie są tworzone profile korzystania związane z konkretnymi osobami. Do realizacji podanych celów dane są przechowywane przez maksymalnie 7 dni.

Pliki cookie

W trakcie korzystania z tej oferty w Państwa komputerze są zapisywane pliki cookie. Podstawą prawną korzystania jest § 15 ust. 1 TMG (niemiecka Ustawa o telemediach) i § 15 ust. 3 TMG przy uwzględnieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pliki Cookie są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na twardym dysku Państwa komputera przez używaną przez Państwo przeglądarkę, za pomocą których strony internetowe, które wysyłają pliki cookie, otrzymują określone informacje. Pliki cookie są środkiem technicznym służącym zapewnieniu prawidłowego działania witryny internetowej i poprawieniu jej funkcjonalności dla użytkownika. Umożliwiają one na przykład przechowywanie informacji o kilku stronach internetowych naraz. Wykorzystujemy pliki cookie w następujących celach:

 • przechowywanie ustawień użytkownika.

Wykorzystujemy następujące typy plików cookie:

 • sesyjne pliki cookie (zastosowanie tymczasowe),
 • stałe pliki cookie (zastosowanie ograniczone czasowo).

Pliki cookie drugiego rodzaju są też ewentualnie stosowane przez innych dostawców. Pliki cookie umożliwiają łatwe posługiwanie się naszą stroną internetową i poprawiają naszą ofertę internetową.

Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane, gdy zamykają Państwo przeglądarkę. Stałe pliki cookie są usuwane automatycznie po określonym z góry czasie, który może być różny dla różnych plików cookie. Terminy usuwania są wyznaczane przez odpowiednich innych dostawców.

Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki. Można także ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała określone albo wszystkie pliki cookie. Wtedy jednak zakres funkcjonalności odwiedzanej witryny internetowej może zostać ograniczony. Informacje odnoszące się do plików cookie przechowujemy w innym miejscu niż inne ewentualnie podane nam informacje. Dane te zdecydowanie nie są wiązane z Państwa innymi danymi.

Kategorie osób, których dane dotyczą

Osobami, których dane osobowe są przetwarzane przez naszą witrynę internetową, są odwiedzający naszą ofertę internetową.

Cel przetwarzania

 • Udostępnienie obecności online
 • Możliwość interakcji dla użytkowników
 • Środki bezpieczeństwa

Czas trwania przechowywania

Kryteriami czasu trwania przechowywania danych osobowych są dany ustawowo określony czas przechowywania i cel przetwarzania. Po upływie terminu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Konkretne okresy przechowywania zostaną w niniejszym oświadczeniu wymienione dla poszczególnych procesów przetwarzania danych.

Podstawa prawna

Jako podstawę prawną można rozpatrywać szereg znamion zezwoleń RODO: art. 6 ust. 1 lit. a RODO jest podstawą prawną procesów przetwarzania, dla których pozyskiwana jest Państwa zgoda na proces przetwarzania. W przypadku takich procesów przetwarzania, które są konieczne do przeprowadzenia działań przedumownych, np. w przypadku zapytań dotyczących naszych usług, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku wykonywania obowiązków podatkowych podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku tej oferty internetowej podstawą prawną przetwarzania jest głównie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie na podstawie zgody jest zgodne z prawem, jeżeli jest ono konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

Konkretne interesy są podane w miejscu procesu przetwarzania.

Techniczne środki bezpieczeństwa

Stosujemy aktualne działania techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych, w szczególności ochronie Państwa danych osobowych przed zagrożeniami podczas transferu danych oraz zapoznania się z nimi przez strony trzecie. Są one stale dostosowywane do aktualnego stanu techniki.

E.    Inni usługodawcy

Jeżeli pozwalamy uczestniczyć stronom trzecim w przetwarzaniu, odbywa się to wyłącznie na podstawie stanowiącego normę ustawową zezwolenia i z zachowaniem ustaleń ustawowych. Tym stanowiącym normę ustawową zezwoleniem może być Państwa zgoda, obowiązek prawny albo nasze prawnie uzasadnione interesy.

Hosting

Wykorzystywane przez nas usługi hostingowe służą udostępnieniu następujących świadczeń: usług z zakresu infrastruktury i platformy, narzędzi programowych, wydajności obliczeniowej, miejsca w pamięci i usług konserwacyjnych, których potrzebujemy do prowadzenia niniejszej oferty online.

Dostawca usług hostingowych przetwarza dane dotyczące korzystania na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest chęć skutecznego i bezpiecznego udostępniania oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Do danych dotyczących korzystania zaliczają się dane opisane w punkcie „Rodzaj i zakres przetwarzanych danych”. Dane te są usuwane po siedmiu dniach.

Łącza do innych witryn internetowych

Nasza witryna internetowa zawiera łącza do stron internetowych stron trzecich. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy jedynie treści naszej witryny internetowej i nie obejmuje oznaczonych łączami witryn internetowych stron trzecich. Nie mamy wpływu ani na poprawność prawną treści tych stron, ani na sposób ich obchodzenia się z danymi osobowymi. W razie pytań dotyczących treści lub ochrony danych osobowych tych innych dostawców prosimy się zwracać do poszczególnych dostawców.

Wtyczki

Google Tag Manager

Używamy tzw. tag managera dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tagi ustawione przez Google Tag Manger zapewniają zbieranie danych, które są przekazywane do systemu docelowego. Ponieważ dane są tylko przekazywane dalej, system nie gromadzi ani nie przechowuje ich samodzielnie. Według dostawcy Google LLC, Google Tag Manager jest domeną wolną od plików cookie i dlatego nie może gromadzić żadnych danych osobowych w ten sposób.

Dalsze usługi
Szczególnie na naszych stronach poświęconych karierze integrujemy dalsze usługi:

Do zarządzania aplikacjami korzystamy z usług BITE GmbH, Magirus-Deutz-Str. 16, 89077 Ulm, Niemcy. Polityka prywatności serwisu jest dostępna pod adresem: https://www.b-ite.de/legal-notice.html

Ponadto na stronie internetowej zamieszczamy baner firmy kunu GmbH, Neutorgasse 4-8, Top 3.02, A-1010 Vienna. Polityka prywatności serwisu jest dostępna pod adresem: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

W tym kontekście Państwa przeglądarka może przekazywać dane osobowe odpowiednim dostawcom. Obie usługi służą wspieraniu i rekrutacji nowych pracowników."

Google Maps

Nasza witryna internetowa zawiera mapy online i usługę nawigacyjną „Google Maps” dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Oświadczenie o ochronie danych osobowym tej usługi znajduje się pod następującym adresem: https://www.google.com/policies/privacy/. Możliwość sterowania przetwarzaniem Państwa danych przez dostawcę oferowana jest pod adresem: https://adssettings.google.com/authenticated. Usługa ta służy lepszej i bardziej obrazowej prezentacji położenia przestrzennego naszego przedsiębiorstwa i łatwiejszej jego dostępności dla odwiedzających nas osób. Google LLC posiada certyfikat Privacy-Shield i dzięki temu gwarantuje przestrzeganie prawa europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI).

Google Fonts

Nasza witryna internetowa zawiera rodzaje pisma („Google Fonts”) dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Oświadczenie o ochronie danych osobowym tej usługi znajduje się pod następującym adresem: https://www.google.com/policies/privacy/; możliwość sterowania przetwarzaniem Państwa danych przez dostawcę oferowana jest pod adresem: https://adssettings.google.com/authenticated. Nasza witryna internetowa zawiera mapy online i usługę nawigacyjną „Google Maps” dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Oświadczenie o ochronie danych osobowym tej usługi znajduje się pod następującym adresem: https://www.google.com/policies/privacy/. Możliwość sterowania przetwarzaniem Państwa danych przez dostawcę oferowana jest pod adresem: https://adssettings.google.com/authenticated. Usługa ta służy uzyskaniu lepszego wyglądu oferty internetowej. Google LLC posiada certyfikat Privacy-Shield i dzięki temu gwarantuje przestrzeganie prawa europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI).

Google Analytics

Na podstawie zgody wynikającej z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) polegających na stałej poprawie i optymalizacji oraz ekonomicznie sensownym prowadzeniu naszej witryny internetowej, używamy Google Analytics, usługi analitycznej firmy Google LLC. Używanie jej służy wyłącznie celowi pokrywającemu się z naszymi interesami. Google Analytics używa tzw. „plików cookie”, plików tekstowych, które są przechowywane w Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania przez Państwo z witryny internetowej. Generowane przez pliki cookie informacje o korzystaniu przez Państwo z tej witryny internetowej są z reguły przenoszone do serwera w USA i tam przechowywane. W przypadku uruchomienia na tej stronie anonimizacji adresu IP firma Google, dla krajów członkowskich UE oraz innych sygnatariuszy umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, będzie przedtem skracać Państwa adres IP. Jedynie w wyjątkowych przypadkach na serwer w USA będzie transferowany pełen adres IP i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony firma Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy korzystania przez Państwo z witryny internetowej, w celu sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej i świadczenia operatorowi witryny internetowej dalszych usług, związanych z korzystaniem z witryny internetowej i Internetu.

Przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie jest wiązany z innymi danymi Google.

Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku może się zdarzyć, iż nie da się w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie dla Google danych utworzonych przez plik cookie oraz związanych z korzystaniem przez Państwa z witryny internetowej (wraz z Państwa adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym łączem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Dzięki temu dalszemu przetwarzaniu będą podlegać Państwa adresy IP w wersji skróconej, co umożliwi wykluczenie identyfikacji osób. O ile gromadzone dane dotyczące Państwa zostaną powiązane z osobą, odniesienie to zostanie natychmiast wyłączone a dane osobowe zostaną tym samym niezwłocznie usunięte.

Korzystamy z Google Analytics, aby analizować korzystanie z naszej witryny i systematycznie móc je poprawiać. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i kształtować ją w sposób bardziej interesujący dla użytkowników. Na wypadek zaistnienia wyjątkowych sytuacji, gdy dane osobowe przekazywane są do USA, Google przystąpiło do EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Google LLC posiada certyfikat Privacy-Shield i dzięki temu gwarantuje przestrzeganie prawa europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI).

Informacje o podmiocie trzecim: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Faks: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: www.google.com/analytics/terms/de.html, zestawienie informacji dotyczących ochrony danych osobowych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, oraz Polityka prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Ponadto ta strona korzysta z Google Analytics w celu przeprowadzenia analizy przepływu użytkowników obejmującej różne urządzenia, dokonywanej za pośrednictwem ID użytkowników. Na Państwa koncie klienta mogą Państwo wyłączyć analizę korzystania z witryny obejmującą różne urządzenia.

Liczne witryny internetowe stosują Google Analytics w opisany sposób. Mogą Państwo trwale uniemożliwić zapisywanie danych poprzez zainstalowanie wtyczki w Państwa przeglądarce: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ponadto mogą Państwo w podstawowych ustawieniach przeglądarki zablokować zapisywanie plików cookie. Mają Państwo także możliwość wyłączenia Google Analytics na czas trwania Państwa wizyty w naszej witrynie poprzez skorzystanie z opcji opt-out:

Wyłącz Google Analyticsf

Google API

Korzystamy z interfejsów Google API dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, w celu załadowania plików CSS, Java Script, czcionek lub zdjęć z ich serwera. Dzięki temu nasza witryna internetowa jest bardziej odporna na zatory w dostępnej przepustowości, a odwiedzający mają zapewnione szybkie i niezawodne połączenie z nią. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje konieczne pliki (szczególnie czcionki sieciowe) za pośrednictwem sieci Content Delivery Network (CDN), za pośrednictwem adresu, do swojej pamięci podręcznej, aby poprawnie wyświetlać tekst i czcionki. Dzięki tej usłudze operator może uzyskać informacje o tym, z jakich adresów IP została wywołana nasza witryna internetowa. Korzystamy z sieci CDN w celu zapewnienia spójnego i atrakcyjnego wyglądu naszej witryny internetowej oraz szybkiego i niezawodnego łączenia z nią. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO. Oświadczenie o ochronie danych osobowych dla tej usługi znajduje się pod następującym adresem: https://www.google.com/policies/privacy/. Możliwość kontroli przetwarzania danych przez dostawcę jest oferowana pod adresem: https://adssettings.google.com/authenticated. Niniejsza usługa służy uzyskaniu lepszego wyglądu oferty internetowej. Firma Google LLC dysponuje certyfikatem odpowiadającym wymogom porozumienia Privacy Shield i dzięki temu gwarantuje przestrzeganie prawa europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI).

BootstrapCDN

Korzystamy z BootstrapCDN w celu załadowania plików CSS, Java Script, czcionek lub zdjęć z ich serwera. Dzięki temu nasza witryna internetowa jest niezależna od zatorów na udostępnionej szerokości pasma a naszym użytkownikom umożliwiamy szybkie i niezawodne połączenie z nią. Podczas wywoływania strony Państwa przeglądarka ładuje konieczne pliki (szczególnie czcionki web) za pośrednictwem Content Delivery Network (CDN), za pośrednictwem Państwa adresu, do swojej pamięci podręcznej, aby poprawnie wyświetlać tekst i czcionki. Dzięki temu operator ma możliwość uzyskania informacji o wywołaniu naszej witryny internetowej przy użyciu Państwa adresu IP. Korzystamy z CDN w celu zapewnienia spójnego i atrakcyjnego wyglądu naszej witryny internetowej oraz szybkiego i niezawodnego łączenia z nią. Podstawą uprawnień jest art. 6 ustęp 1 lit. f RODO. Dalsze informacje dotyczące Polityki prywatności operatora znajdą Państwo pod adresem: https://www.bootstrapcdn.com/privacy-policy.

YouTube

Korzystamy z możliwości integrowania filmów zapisanych na platformie „YouTube” oferowanej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated. Google LLC posiada certyfikat Privacy-Shield i dzięki temu gwarantuje przestrzeganie prawa europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI).

Wtyczki społecznościowe — łącza

Nasza strona zawiera łącze do naszych ofert na stronach mediów społecznościowych. Po wyświetleniu odpowiednich łączy żadne dane nie są jeszcze przesyłane do platform. Jeśli użytkownik chce odwiedzić którąkolwiek z tych stron, musi pamiętać, że tym samym opuszcza obszar obowiązywania niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych w odniesieniu do działania platformy.

F. Biuletyn

Do rejestracji na nasz biuletyn wykorzystujemy tzw. procedurę double opt-in (z ang. procedura podwójnej zgody). Oznacza to, że po zarejestrowaniu się na biuletyn na podany adres e-mail wysyłamy Państwu wiadomość, w której prosimy o potwierdzenie chęci otrzymywania biuletynu. Jeżeli nie potwierdzą Państwo swojej rejestracji, Państwa dane zostaną zablokowane i ostatecznie automatycznie usunięte. Ponadto każdorazowo zapisujemy używane przez Państwa adresy IP oraz godziny rejestracji i potwierdzenia rejestracji. Ma to na celu weryfikację Państwa rejestracji i w razie potrzeby wyjaśnienie potencjalnego nadużycia Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO). Aby otrzymywać biuletyn, obowiązkowe jest jedynie podanie swojego adresu e-mail. Podanie dalszych specjalnie oznaczonych danych jest dobrowolne, a dane te będą wykorzystywane do zwracania się do Państwa w osobisty sposób. Jeżeli nie chcą Państwo podawać swojego imienia, mogą Państwo podać swój pseudonim. Po potwierdzeniu rejestracji będziemy przechowywać Państwa adres e-mail w celu wysyłki biuletynu. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. a rozporządzenia RODO. W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę na wysyłanie biuletynu i zrezygnować z jego otrzymywania. Mogą Państwo wycofać zgodę poprzez kliknięcie łącza umieszczonego w każdej wiadomości e-mail z biuletynem, za pośrednictwem naszej strony internetowej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub poprzez wysłanie wiadomości na adres kontaktowy podany w stopce redakcyjnej strony internetowej. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na to, że w ramach wysyłki biuletynu analizujemy Państwa zachowanie jako użytkowników. W tym celu w wysyłanych wiadomościach e-mail zawarliśmy tzw. sygnały nawigacyjne (ang. web beacons) lub piksele monitorowania (ang. tracking pixel), które są plikiem obrazu złożonym z jednego piksela i są zapisywane na naszej stronie. Do przeprowadzenia analizy zestawiamy podane Państwu dane oraz sygnały nawigacyjne z Państwa adresem e-mail i indywidualnym identyfikatorem. Na podstawie tak pozyskanych danych tworzymy profil użytkownika, aby dopasować biuletyn do Państwa indywidualnych zainteresowań. Rejestrujemy przy tym, kiedy czytają Państwo nasz biuletyn oraz które łącza Państwo klikają, i na tej podstawie wnioskujemy, czym się Państwo interesują. Te dane porównujemy z tym, jakie działania podejmują Państwo na naszej stronie internetowej.

G. Pobieranie dokumentacji technicznej i oprogramowania (m.in. instrukcji, pakietu dewelopera)

Po podaniu swoich danych kontaktowych na naszej witrynie internetowej istnieje możliwość pobrania dokumentacji technicznej naszych produktów i oprogramowania dla naszych produktów. Aby rozpocząć pobieranie, oprócz danych kontaktowych należy podać podstawowe informacje dotyczące pracy zawodowej. Odesłanie tego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu ulepszania naszych usług oraz przekazywania informacji o naszych produktach i związanych z nimi tematach za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonicznie lub listownie. Dane użytkowników nie będą udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane wyłącznie w określonym celu. Przechowywanie odbywa się w naszym systemie CRM i przez okres dozwolonego prawem przechowywania danych potencjalnych klientów. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a rozporządzenia RODO. W każdej chwili można odwołać zgodę. Nawet w przypadku odwołania można nadal korzystać z pobranej dokumentacji technicznej i oprogramowania.

H.     Formularz kontaktowy

Korzystając z formularza kontaktowego mają Państwo możliwość przesłania wiadomości do naszych działów. Przede wszystkim służy to nawiązaniu kontaktu przez interesantów w sprawach związanych z naszymi produktami i usługami. Należy mieć na uwadze, że Państwa wiadomość początkowo nie może zostać przyporządkowana konkretnemu odbiorcy, lecz zostanie przekierowana do kompetentnego pracownika w naszej firmie przez odpowiedzialną za to osobę. Jeżeli chcą Państwo skierować swoje zapytanie bezpośrednio do konkretnej osoby, bez informowania o tym innych osób, prosimy o skierowanie zapytania drogą telefoniczną lub pocztową z podaniem konkretnej osoby do kontaktu.

Podczas wysyłania formularza kontaktowego obowiązkowe jest jedynie podanie Państwa adresu e-mail. Podanie innych, specjalnie oznaczonych, danych jest dobrowolne i ma nam jedynie umożliwić bezpośrednie zwracanie się do Państwa. Jeżeli nie chcą Państwo podawać nazwiska, mogą Państwo posłużyć się pseudonimem.

Usuwamy zapytania, o ile ich przechowywanie nie jest już koniecznie i nie istnieje ustawowy obowiązek ich dalszego przechowywania. Systematycznie sprawdzamy konieczność przechowywania, ponadto obowiązują przepisy ustawowe dotyczące archiwizacji, wynikające w szczególności z prawa podatkowego lub handlowego.

I.   Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do otrzymania w każdej chwili, bez podawania powodów, informacji dotyczących gromadzonych przez nas Państwa danych osobowych, oraz pochodzenia, odbiorców i kategorii odbiorców, którym dane będą przekazywane, jak i informacji o celu ich gromadzenia. W każdym czasie mogą Państwo gromadzone przez nas dane sprostować, usuwać lub ograniczyć ich przetwarzanie, jak i skorzystać z prawa do przekazywania danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

Sprostowanie, usunięcie i ograniczenie przetwarzania: Przysługuje Państwu prawo żądania od firmy Elatec niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych. Uwzględniając cele przetwarzania przysługuje Państwu prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych — także poprzez złożenie uzupełniającego oświadczenia.

Prawo sprzeciwu: O ile przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ustęp 1 lit. f RODO, przysługuje Państwu prawo zgłoszenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji, w której Państwo się znajdują. W takiej sytuacji zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że firma Elatec wskaże obowiązujące i zasługujące na ochronę przyczyny przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo odwołania: Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do odwołania zgody w każdej chwili, co nie narusza zgodności z prawem przetwarzania dokonywanego na podstawie udzielonej zgody do chwili jej odwołania. W tym celu mogą Państwo skontaktować się z nami lub naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych w każdej chwili, korzystając z podanych wyżej danych kontaktowych.

Prawo do usunięcia danych osobowych: Przysługuje Państwu prawo żądania od firmy Elatec niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących Państwa, a firma Elatec jest zobowiązana do niezwłocznego usunięcia danych osobowych, o ile zaistnieje jedna z podanych przyczyn:

 • Dane osobowe nie są konieczne do celów, dla których je gromadzono lub przetwarzano w inny sposób.
 • Zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie istnieją żadne nadrzędne i uzasadnione przyczyny ich przetwarzania.
 • Usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji zobowiązań prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, któremu podlegamy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji zobowiązania wynikającego z umowy, która wymaga przetwarzania zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Przysługuje Państwu prawo do żądania od firmy Elatec ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy zaistniała jedna z poniższych przesłanek:

 • Zakwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, które Państwa dotyczą, i to na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwią się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Firma Elatec nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec Państwa sprzeciwu.
 • Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli zażądali Państwo ograniczenia przetwarzania, przed jego uchyleniem poinformujemy Państwa o tym.

Prawo wniesienia skargi: Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, narusza rozporządzenie RODO. Mogą się Państwo zwrócić również do pełnomocnika ds. ochrony danych firmy Elatec. Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych:

datenschutz@no-spam-pleasehjp.de

Telefon: 06841 9816 0

Faks: 06841 9816 29

 

W razie dodatkowych pytań dotyczących naszych wskazówek, ochrony danych i przetwarzania Państwa danych osobowych jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w Polsce znajdą Państwo na stronie: giodo.gov.pl.